آنتی بادی ها

حجم فایل : 1.5 MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 37 بنام خدا آنتی بادی مولکولهایی از جنس گلیکو پروتئین که فقط توسط cell Bساخته می شوند و تنها از پلاسما سل و فعال ترشح می شوند. آنتی بادیها در بخش های مختلف بدن به فرمهای زیر دیده می شوند : 1- |50681674|qcp
در این پست قصد معرفی فایل آنتی بادی ها را داریم با ما همراه باشید.

حجم فایل : 1.5 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 37
بنام خدا آنتی بادی مولکولهایی از جنس گلیکو پروتئین که فقط توسط cell Bساخته می شوند و تنها از پلاسما سل و فعال ترشح می شوند. آنتی بادیها در بخش های مختلف بدن به فرمهای زیر دیده می شوند :
1- سطح سلول :
Memory B cell :Imature B cell وNaïve B cell آنتی بادی را خودش می سازد
سایر سلولها : سلولهایی که گیرنده آنتی بادی را دارند مانند ماست سل که آنتی بادی را از محیط دریافت می کند و آنتی بادی به طور غیر مستقیم در سطح آن وجود دارد.
2- محلول : که یا از
1- خون ، سرم و پلاسما
2- ترشحات بدن :
داخلی : مایع مغزی نخاعی ، خارجی : شیر مادر
نکته : پادتن ، آنتی کور ، پرسپیتین ( رسوب دهنده ) ، آنتی توکسین ( ضد سم ) ، نوترالیزین ( خنثی کننده ) ، آنتی سرم ،آمبوسپتور ( مولکول دو کاره) ،گاماگلوبولین و ایمونوگلوبین (گلوبینهایی که باعث ایمنی می شوند)،اپسونین( خوشمزه کننده) ، همولیزین و از دیگر اسامی مترداف آنتی بادی هستند.
نکته : عملکرد از جمله اپسونیزه کردن ، فعال کردن کمپلمان و ADCC
در ارتباط با سیستم ذاتی و سلولهای آن است و تنها در مواردی مانند نوترالیزاسیون یا خنثی کردن توسط آنتی بادی فقط با اتصال Ab به Ag انجام می شود و به هیچ چیز دیگری نیاز ندارد.
membrane Ig secretory Ig B cell Plasma Cell آنتی بادیها یا غشایی هستند یا ترشحی آنتی بادی غشایی:
آنتی ژن را تشخیص می دهند وباعث می شوند باعث ایمنی شروع شود.
آنتی بادی ترشحی:
با مکانیسمهای اجرایی متعددی باعث حذف آنتی ژن می شوند. با الکتروفورز پروتئینهای سرم خون ، IgG و IgAدر باند گاما(ᵧ) قرار می گیرند که بیشترین هستند ، بنابراین به کل گاماگلوبین می گویند.
نکته : IgE در اکتروفورز پروتئین قابل ردیابی نیست. چند اصطلاح درباره آنتی سرم سرو نگاتیوsero negative: عدم حضور آنتی بادی قبل از برخورد با عامل خارجی
سرو پازیتیو: positive sero:تولید آنتی بادی پس از برخورد با عامل خارجی
سروکانورژن: sero conversion تبدیل حالت سرونگاتیو به سرو پازیتیو ساختمان آنتی بادی حداقل 4 زنجیره دارند ، در واقع مولکولهای تترامر هستند.
آنتی بادی از سر ترمینال به آنتی ژن می چسبند و هر آنتی بادی حداقل 4 ناحیه متغیر و 4 ناحیه ثابت دارد. بدین صورت :
2 زنجیره سبک Light Chain و 2 زنجیره سنگین Heavy Chain
زنجیره ها توسط پیوندهای دی سولفیدی به یکدیگر متصل می شوند.

بر اساس زنجیره سنگین به 5 کلاس
اصلی تقسیم بندی می شوند. زنجیره سنگین:

گاما γ (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) IgG
آلفا α IgA (IgA1, IgA2)
مو µ IgM
دلتا Δ IgD
اپسیلون ε IgE هر زنجیره سبک یک قسمت متغیر(Variable) V ...